8. I.V.-lääke- ja nestehoidon koulutus

Hinta
69,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
1 opintopiste
Kohderyhmä
Tämä koulutus on tarkoitettu kotisairaanhoidon, palvelutalojen, hoito- ja hoivakotien, tehostetun palveluasumisen ja vuodeosastojen sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.
Kouluttaja
Juha Putkonen, anestesia- ja tehosairaanhoitaja - AMK.
Näyte koulutuksesta
Koulutuksen kuvaus

Tämä koulutus on tarkoitettu kotisairaanhoidon, palvelutalojen, hoito- ja hoivakotien, tehostetun palveluasumisen ja vuodeosastojen sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.

Kurssi on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi elimistön neste- sekä elektrolyyttitasapainoa ja sen säätelyä, nestetasapainon häiriötiloja ja niiden tunnistamista. Toisessa osassa käydään läpi laskimonsisäistä lääke- sekä nestehoidon toteuttamista. Kolmannessa osiossa käydään läpi riskeihin ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja neljännessä kerrataan lääkelaskut.

Koulutukseen kuuluu 2 tenttiä, I.V.-lääke- ja nestehoidon teoriatentti ja I.V.-lääke- ja nestehoidon lääkelaskennan tentti. Osallistujan tulee suorittaa molemmat tentit.

Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaiseman ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2016 päivittämän Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan kaikilla lääkehoitoa toteuttavilla terveydenhuollon toimintayksiköillä tulee olla lääkehoitosuunnitelma, jossa kuvataan esim. yksikön lääkehoidon vaativuustaso ja tehtävät, lääkehuolto, osaamisvaatimukset, vastuut, velvollisuudet ja työnjako. Siihen kuuluvat myös lääkehoidon perehdytyssuunnitelma sekä seurantamenetelmä perehdytyksen toteutumisesta. Toimintayksiköt ovat vastuussa työntekijöidensä lääkehoidon osaamisen varmistamisesta. Terveydenhuollon ammattihenkilöt vastaavat kuitenkin omasta toiminnastaan sekä lääke- että nestehoidon toteuttamisesta lääkärin ohjeiden ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Jokaisen työntekijän velvollisuus on ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan kouluttautumalla säännöllisesti.

Laskimonsisäistä lääke- tai nestehoitoa voivat antaa toimipaikkakoulutettu sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö). Ääreislaskimokatetrin asettaminen sekä laskimonsisäisen neste- ja lääkehoitojen toteutus edellyttää täydennyskoulutusta, osaamisen varmistamista sekä kirjallista lupaa toimintayksikön lääkehoidosta vastaavalta lääkäriltä. Lupa on määräaikainen ja on voimassa yksikön lääkehoitosuunnitelmasta riippuen 2-5 vuotta.

.